Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Pro rodinu  /  Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

platné od 25. 5. 2018 s uvedením informace o osobních údajích dle GDPR a a aktualizované k 14.6.2019 ohledně změny platnosti karet

I. Vymezení základních pojmů

1. COME se rozumí společnost  COME vending s.r.o. se sídlem  Žižkova 2904/8, 747 07 Opava - Předměstí.
Školním automatem se rozumí prodejní automat umístěný ve škole, jehož prostřednictvím se provádí prodej zboží a také výdej zboží, které není předmětem prodeje (zboží v rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, dále jen Školní projekt).
Kartou se rozumí předplacená karta Happysnack®, vydaná COME, s uvedením čísla karty a hesla, určená k výdeji  zboží ze školního automatu a platbám za zboží, které je předmětem prodeje.
Školou se rozumí školské zařízení, kam dochází držitel karty a kde je umístěn školní automat.

2. Držitelem Karty se rozumí fyzická osoba, které byla Karta vydána.
Transakcí se rozumí platba prostřednictvím Karty za zboží.
Smlouvou se rozumí Rámcová dohoda o prodejích resp. bezplatnému výdeji zboží v rámci Školního projektu.

3. Uveřejnit znamená poskytnout či zpřístupnit informace nebo dokumenty některým z následujících způsobů: 
a) zveřejněním na webových stránkách COME: www.happysnack.cz ;
b) zveřejněním v prostorách školy;
c) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou COME jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany;
d) elektronicky, a to zasláním do příslušné e-mailové schránky;

4. Všeobecné obchodní podmínky znamenají Všeobecné obchodní podmínky společnosti COME v platném znění.

5. Sazebníkem se rozumí sazebník poplatků za poskytování služeb COME, spojených s vydáváním a užíváním Karty. Sazebník COME Uveřejňuje zde.

II. Obecná ustanovení

1. COME vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Karta je vydána ve škole k tomu zmocněnou osobou.

3. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti.

4. Jedinečným identifikátorem Držitele Karty je číslo Karty a heslo.

III. Vydání Karty

1. Smlouva je s Držitelem Karty uzavřena obdržením Karty pro bezplatný výdej zboží v rámci Školního projektu nebo prvním nabitím pro prodej ostatního zboží. Při nabíjení Karty je nutno dodržet všechny podmínky uvedené na samotné Kartě. Nedodržením těchto podmínek, zejména ve vztahu k přesnému uvádění variabilního symbolu platby, nedojde k aktivaci Karty a je nutno provést reklamaci, na jejímž základě dojde k identifikaci platby a následné aktivaci Karty.

2. Vydaná Karta je vlastnictvím Držitele karty.

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Karty vydané pro školní rok 2018/19 a později jsou platné vždy po dobu daného školního roku, maximálně však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku s možností prodloužení o další školní rok, pokud Držitel karty projeví o toto zájem dobitím kreditu.

4. Zájmem o automatické prodloužení se považuje dobití kreditu na Kartu v minimální nominální hodnotě 10 Kč. Kredit musí být připsán na Kartu v době od 1.7. do 30.11., jinak bude Smlouva ukončena uplynutím doby, na kterou byla uzavřena – tedy k 30.11. kalendářního roku.

IV.  Používání Karty

1. Karta je určena výhradně k výdeji zboží ve Školním automatu a platbám za zboží, které je předmětem prodeje.

2. Transakce je autorizována, jestliže k ní udělil Držitel Karty souhlas. Udělením souhlasu Držitele Karty s Transakcí se rozumí vložení Karty do čtečky Školního automatu, vybrání konkrétního zboží a potvrzením této objednávky ve Školním automatu.

3. Transakce jsou  on-line zaúčtovány na vrub účtu vedeného ke Kartě způsobem zveřejněným dle článku I.3.a.

4. COME má právo kdykoliv a bez jakýchkoli následků zablokovat Kartu:
a) z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při  ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty;
b) pokud o to Držitel Karty nebo jeho zákonný zástupce požádá.

V. Doručování, reklamace

1. Sdělení, dokumenty a instrukce vyměňované mezi COME a Držitelem Karty jsou  doručovány osobně prostřednictvím zmocněného zaměstnance Školy nebo  jiným dohodnutým bezpečným způsobem.

2. Pokud Držitel Karty nesouhlasí se zaúčtovanou položkou, je povinen písemně uplatnit svůj případný reklamační nárok bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu Karty. Reklamační nárok se uplatňuje  písemnou formou na Uveřejněnou e-mailovou adresu. O reklamaci je COME povinno rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace.

3. V případě oprávněné reklamace bude reklamovaná položka odúčtována bez zbytečného odkladu.

VI. Zajištění ochrany a bezpečnosti

1. Držitel Karty je povinen:
a) chránit  Kartu před ztrátou či odcizením, 
b) zamezit zneužití Karty,

2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, je Držitel povinen si kartu sám zablokovat ve svém kartovém účtu nebo o tom okamžitě informovat COME prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy Uveřejněné COME nebo prostřednictvím pověřeného zaměstnance Školy.

3. Po blokaci Karty vydá novou Kartu pověřený zaměstnanec Školy.
Kredit z původní karty lze převést na novou kartu pouze po ověření, že původní Karta patřila stejnému Držiteli Karty. Žádosti o převod se zasílají na Uveřejněnou e-mailovou adresu.

VII. Změna Podmínek a Sazebníku

COME může kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek a/nebo Sazebníku Uveřejněním.

VIII. Informace o osobních údajích dle GDPR

COME zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR). Nařízení GDPR přiznává v souvislosti s ochranou osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze podrobněji přečíst zde.

IX. Ukončení smluvního vztahu a závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah zaniká ukončením platnosti Karty.
Před tímto ukončením je Držitel Karty povinen vyčerpat zůstatek peněžních prostředků ve zboží nabízeném k prodeji ve Školním automatu, neboť ukončením smluvního vztahu zbývající peněžní prostředky propadají a COME nevyplácí za nevyčerpané peněžní prostředky žádnou náhradu.

2. Veškeré závazky mezi smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy.

3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018. Aktualizace VOP k 14.6.2019

Sazebník

Poplatek za převod kreditu při ztrátě karty zdarma

Aktivace nové karty po prvním nabití v aktuálním školním roce
Prvním nabitím se rozumí:
- bezhotovostní nabití kreditu
- převod kreditu ze staré karty

10 Kč
Manipulační poplatek za vratku na běžný účet
25 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH.
Platnost od 25. 5. 2018