Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Pro rodinu  /  Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

I. Vymezení základních pojmů

1. COME se rozumí společnost  COME vending s.r.o.  se sídlem Opava, Rolnická 1551/146.
Školním automatem se rozumí prodejní automat umístěný ve škole, jehož prostřednictvím se provádí prodej zboží a výdej zboží, které není předmětem prodeje (zboží v rámci projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, dále jen Školní projekt).

Kartou se rozumí předplacená karta Happysnack, vydaná COME, s uvedením čísla karty a hesla, určená k výdeji  zboží ze školního automatu a platbám za zboží, které je předmětem prodeje.
Školou se rozumí školské zařízení, kam dochází držitel karty a kde je umístěn školní automat.

2. Držitelem Karty se rozumí fyzická osoba, které byla Karta vydána.
Transakcí se rozumí platba prostřednictvím Karty za zboží.
Smlouvou se rozumí Rámcová dohoda o prodejích resp. bezplatnému výdeji zboží v rámci Školního projektu.

3. Uveřejnit znamená poskytnout či zpřístupnit informace nebo dokumenty některým z následujících způsobů: 
a) zveřejněním na webových stránkách COME: www.happysnack.cz ;
b) zveřejněním v prostorách školy;
c) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou COME jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany;
d) elektronicky, a to zasláním do příslušné e-mailové schránky;

4. Všeobecné obchodní podmínky znamená Všeobecné obchodní podmínky společnosti COME v platném znění.

5. Sazebníkem se rozumí sazebník poplatků za poskytování služeb COME spojených s vydáváním a užíváním Karty. Sazebník COME Uveřejňuje.

II. Obecná ustanovení

1. COME vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Karta je vydána ve škole k tomu zmocněnou osobou.

3. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti.

4. Jedinečným identifikátorem Držitele Karty je číslo Karty a heslo.

III. Vydání Karty

1. Smlouva je s Držitelem Karty uzavřena obdržením Karty pro bezplatný výdej zboží v rámci Školního projektu nebo prvním nabitím pro prodej ostatního zboží. Při nabíjení Karty je nutno dodržet všechny podmínky uvedené na samotné Kartě. Nedodržením těchto podmínek, zejména ve vztahu k přesnému uvádění variabilního symbolu platby, nedojde k aktivaci Karty a je nutno provést reklamaci, na jejímž základě dojde k identifikaci platby a následné aktivaci Karty.

2. Vydaná Karta je vlastnictvím Držitele karty.

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, Karta je platná do ukončení docházky Držitele Karty do Školy.

IV.  Používání Karty

1. Karta je určena výhradně k výdeji zboží ve Školním automatu a platbám za zboží, které je předmětem prodeje.

2. Transakce je autorizována, jestliže k ní udělil Držitel Karty souhlas. Udělením souhlasu Držitele Karty Transakcí se rozumí vložení Karty do čtečky Školního automatu, vybrání konkrétního zboží a potvrzením této objednávky ve Školním automatu.

3. Transakce jsou  on-line zaúčtovány na vrub účtu vedeného ke Kartě způsobem zveřejněným dle článku I.3.a.

4. COME má právo kdykoliv a bez jakýchkoli následků zablokovat Kartu :
a) z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při  ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty;
b) pokud o to Držitel Karty nebo jeho zákonný zástupce požádá.

V. Doručování, reklamace

1. Sdělení, dokumenty a instrukce vyměňované mezi COME a Držitelem Karty jsou  doručovány osobně prostřednictvím zmocněného zaměstnance Školy nebo  jiným dohodnutým bezpečným způsobem.

2. Pokud Držitel Karty nesouhlasí se zaúčtovanou položkou, je povinen písemně uplatnit svůj případný reklamační nárok bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu Karty. Reklamační nárok se uplatňuje  písemnou formou (na Uveřejněnou emailovou adresu). O reklamaci je COME povinno rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace.

3. V případě oprávněné reklamace, bude reklamovaná položka odúčtována bez zbytečného odkladu

VI. Zajištění ochrany a bezpečnosti

1. Držitel Karty je povinen:
a) chránit  Kartu před ztrátou či odcizením, 
b) zamezit zneužití Karty,

2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, je Držitel povinen si kartu sám zablokovat ve svém kartovém účtu nebo o tom okamžitě informovat COME prostřednictvím kontaktní emailové adresy Uveřejněné COME nebo prostřednictvím pověřeného zaměstnance Školy.

3. Po blokaci Karty pověřený zaměstnanec školy vydá novou, na kterou na žádost Držitele Karty COME převede nevyčerpaný zůstatek Karty za příslušný administrativní poplatek. Žádosti se zasílají na Uveřejněnou emailovou adresu,

VII. Změna Podmínek a Sazebníku

1. COME muže kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek a/nebo Sazebníku Uveřejněním

VIII. Ukončení smluvního vztahu a závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah zaniká ukončením platnosti Karty, tj. po ukončení docházky Držitele karty do Školy, na základě písemné dohody stran nebo v případě, že Karta není po dobu 12-ti měsíců využívána. Před tímto ukončením je Držitel Karty povinen vyčerpat zůstatek peněžních prostředků ve zboží nabízeném k prodeji ve Školním automatu neboť ukončením smluvního vztahu zbývající peněžní prostředky propadají a COME nevyplácí za nevyčerpané peněžní prostředky žádnou náhradu.

2. Veškeré závazky mezi smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.9.2017.

 

 

COME se rozumí společnost  COME vending s.r.o.  se sídlem Opava, Rolnická 1551/146.
Školním automatem se rozumí prodejní automat umístěný ve škole, jehož prostřednictvím se provádí prodej zboží a výdej zboží v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.